Axiological Intuitionism in the Lvov-Warsaw School

The article discusses the metaethical views of the philosophers associated with the Lvov-Warsaw School, namely Tadeusz Czeżowski, Tadeusz Kotarbiński, Marian Przełęcki, and Władysław Tatarkiewicz. The common feature of their views is the presence of axiological intuition, understood as direct cognition of values. The similarities as well as the differences between the views of the mentioned authors are listed. These analyses are preceded by conceptual distinctions between types of intuition and kinds of intuitionism.

Intuicjonizm aksjologiczny w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

Artykuł zawiera omówienie poglądów metaetycznych członków Szkoły Lwowsko-Warszawskiej i filozofów związanych ze Szkołą, a mianowicie: Tadeusza Czeżowskiego, Tadeusza Kotarbińskiego, Mariana Przełęckiego oraz Władysława Tatarkiewicza. Wspólną cechą ich koncepcji jest obecność intuicji aksjologicznej rozumianej jako bezpośrednie poznanie wartości. Wyszczególniono zarówno podobieństwa, jak i różnice między koncepcjami wspomnianych autorów. Analizy te zostały poprzedzone rozróżnieniami pojęciowymi między odmiennymi typami intuicji i rodzajami intuicjonizmu.

Pobierz