Ija Lazari‑Pawłowska o sumieniu moralisty. Granice moralnych kompromisów.

Celem podjętych analiz jest próba wyeksponowania przedstawionych przez uczoną różnych postaci konfliktów wartości moralnych oraz pokazanie, że kategoria sumienia pojawia się w kontekście czynu moralnego. Stanowi niejako władzę uzgadniania i usprawiedliwiania czynu z samym sobą. Dając wyraz własnemu stanowisku normatywnemu, Lazari Pawłowska uważała, że nie mają racji skrajni pryncypialiści, twierdząc, że nie należy odstępować od żadnej zasady. Sądziła, że nie mają racji również zwolennicy skrajnego sytuacjonizmu, deklarując, że faktycznie dopuszczane są odstępstwa od każdej normy. Filozof często podkreślała, że w sytuacji, kiedy zaangażowane jest najwyższe dobro, nie może być mowy o kompromisie.

Pobierz