Kapitalizm kognitywny jako ideologia

Tekst poświęcony jest charakterystyce oraz krytyce zjawiska, które w literaturze światowej określa się mianem kapitalizmu kognitywnego. W pierwszej części artykułu dokonuje się skrótowego przedstawienia jego głównych cech z dematerializacją pracy na czele, wzrostem roli informacji
w gospodarce oraz generalną zmianą jej organizacji, zgodnie z sygnalizowanym przez wielu autorów
przejściem od fordyzmu do postfordyzmu. Następnie autor przystępuje do prezentacji społecznych
oraz psychologicznych skutków rozpowszechnienia się kapitalizmu kognitywnego. W ostatniej części
artykułu stawia tezę mówiącą o tym, że bez względu na faktyczne występowanie jego elementów
w dzisiejszej gospodarce oraz życiu społecznym, podkreślane przez wielu zalety tego typu kapitalizmu są nader wątpliwe. Przede wszystkim wskazuje jednak na ideologiczny charakter narracji mówiącej o nieuchronności nastania kapitalizmu kognitywnego oraz konieczności dostosowania się do jego wymogów poszczególnych pracowników oraz całych grup społecznych. Autor stara się pokazać, że narracja owa przecenia znaczenie nowych sposobów gospodarowania w dzisiejszym świecie, a nadto, w imię interesów klas korzystających z faktycznie zachodzących zmian, ideologicznie zaciemnia ich faktyczny charakter oraz skutki, celem nadania owej narracji charakteru hegemonicznego (w sensie Gramsciego).

Pobierz