Naturalizm moralny i trzy stopnie normatywności

Artykuł poświęcony jest żywo dyskutowanym kwestiom we współczesnej metaetyce — normatywności moralności i możliwości jej naturalistycznego ujęcia. Autor stara się pokazać, iż normatywność w etyce można rozumieć co najmniej na trzy sposoby, które rozróżnia według kryterium opartego głownie na stopniu „rygoryzmu” moralności. Zarysowuje trzy stopnie normatywności, które określa jako: generyczny, motywacyjny i autorytatywny. Następnie podejmuje pytanie o to, jaki stopień normatywności jest właściwy moralności. W trzecim kroku bada możliwość naturalistycznego wyjaśnienia każdego ze stopni normatywności. Rezultat rozważań prowadzi autora do tezy, iż moralność jest normatywna
tylko w najsłabszym, generycznym sensie; nawet jeśli naturalistyczne ujęcie silniejszych stopni normatywności jest niemożliwe, to okoliczność ta nie obala stanowiska naturalistycznego.

Pobierz