Neorepublikańska filozofia publiczna i model demokracji

Celem artykułu jest krótka analiza neorepublikańskiej filozofii państwa w oparciu o dwie propozycje
teoretyczne, dwa nieco odmienne stanowiska republikańskie i spór, jaki zarysował się między
głoszącymi je autorami: Michaelem Sandelem i Philipem Pettitem. Ukazując zasadnicze różnice
między republikanizmem substancjalnym a republikanizmem instrumentalnym i ich rozumieniem
polityczności, przywołuję perspektywę arystotelejską, będącą punktem wyjścia klasycznej tradycji
republikańskiej, a odrzucaną przez neorepublikanów pokroju Pettita. Przedmiotem rozważań jest
z jednej strony problematyczność ujęć neorepublikańskich oraz proponowanych przez nie interpretacji dziedzictwa republikańskiego i jego źródeł, z drugiej zaś pytania o relację dwóch pojęć w dyskursie neorepublikańskim, dawniej zupełnie oddzielonych: republiki i demokracji.

Pobierz