Normative Reason, Primitiveness, and the Argument for Semantic Normativism

This paper sketches a particular line of criticism targeted at Scanlon’s account of a normative reason, which is purported to kill two birds with one stone: to raise doubts about the plausibility of Scanlon’s account of a normative reason and, next, to dismiss Scanlon’s conception of what a normative reason is in the role of an argument for semantic normativism. Following Whiting I take semantic normativism to be the view, according to which linguistic meaning is intrinsically normative. The key argument for semantic normativism is that a word or expression has conditions for its correct use which count, or speak in favour of using it in certain ways and not in others. Specifically, it has immediate implications for how a subject should or may (not) employ that expression. I shall argue that if the favouring format of analysis of a normative reason is not a particularly happy proposal in itself, then it supplies a superficial support for semantic normativism.

Racja normatywna, pierwotność i argument na rzecz normatywizmu semantycznego

W artykule zarysowana została krytyka wymierzona przeciwko koncepcji racji normatywnej  T. M. Scanlona, której celem jest zarówno podanie w wątpliwość wiarygodności ujęcia racji normatywnej Scanlona, jak i odrzucenie Scanlonowskiej koncepcji racji normatywnej w roli argumentu na rzecz normatywizmu semantycznego. Idąc za Whitingiem, normatywizm semantyczny rozumiem jako pogląd, według którego znaczenie językowe jest wewnętrznie normatywne. Kluczowy argument za normatywizmem semantycznym głosi, że słowo lub wyrażenie posiada warunki swojego poprawnego użycia, które przemawiają na rzecz używania go w określony – taki, a nie inny − sposób. W szczególności posiada ono bezpośrednie konsekwencje dla sposobu, w który podmiot powinien lub może używać tego wyrażenia. Będę argumentować, że jeśli ten kształt analizy racji normatywnej nie stanowi sam w sobie udanej propozycji, to dostarcza jedynie powierzchownego wsparcia normatywizmowi semantycznemu.

Pobierz