Palma Dewory Moszego Kordowera jako egzemplifikacja żydowskiej kabalistycznej doktryny etycznej pod postacią imitatio dei

Palma Dewory Moszego Kordowera jako egzemplifikacja żydowskiej kabalistycznej doktryny etycznej pod postacią imitatio dei
Artykuł podejmuje zagadnienie żydowskich kabalistycznych dyrektyw etycznych,, sformułowanych w Palmie Dewory autorstwa żydowskiego mistyka kabalisty Moszego Kordowera. Czyni to w oparciu o fundamentalną ideę mistyki judaizmu – kategorię dziesięciu sefirot, które w tutejszym systemie etycznym zostały, każda z osobna, skorelowane z pożądanymi i zalecanymi ludzkimi sposobami postępowania, zachowania się wobec bliźniego. Rezultatem zalecenia wehalachta bederachaw, tj. idei naśladowania Boga (imitatio dei) – wyrażającej się tu w regule naśladowania sefirot, tj. uwewnętrz¬niania, „zaszczepiania” w sobie cnót, cech moralnych immanentnych poszczególnym sefirotycznym atrybutom (których istotą pozostaje przymiot miłosierdzia) – jest człowiek doskonały etycznie, ergo podobający się Bogu, co stanowi wartość najwyższą religijnego Żyda.

Pobierz