Solidarność: definicja i konteksty

Tekst stanowi analizę pojęcia solidarności. Punktem wyjścia jest założenie, że słowo to, choć często
obecne w dyskursie publicznym, w polskiej literaturze filozoficznej jest niedostatecznie omówione.
Dotyczy to szczególnie tzw. solidarności pisanej małą literą, czyli wartości, idei. Artykuł przedstawia
ramy definicyjne, rys historyczny kształtowania się idei oraz przedmiotowe konteksty użycia wraz
z przykładami.

Pobierz