The Empirical Study of Folk Metaethics

In this paper, I review recent attempts by experimental philosophers and psychologists to study folk metaethics empirically and discuss some of the difficulties that researchers face when trying to construct the right kind of research materials and interpreting the results that they obtain. At first glance, the findings obtained so far do not look good for the thesis that people are everywhere moral realists about every moral issue. However, because of difficulties in interpreting these results, I argue that better research is needed to move the debate forward.

Badania empiryczne nad metaetyką potoczną

W artykule dokonuję przeglądu najnowszych, podejmowanych przez filozofów eksperymentalnych i psychologów prób empirycznego badania metaetyki potocznej i omawiam trudności, które badacze napotykają, starając się skonstruować odpowiedni rodzaj materiałów badawczych i interpretując otrzymane wyniki. Na pierwszy rzut oka uzyskane dotychczas rezultaty nie przemawiają na korzyść tezy, że ludzie wszędzie i w każdej kwestii moralnej są realistami moralnymi. Jednak z uwagi na trudności w interpretacji tych wyników, argumentuję, iż potrzebujemy lepszych badań, by posunąć tę dyskusję do przodu.

Pobierz