Liberalizm Marthy C. Nussbaum: między autonomią jednostki a polityczną tolerancją

Martha C. Nussbaum w oparciu o teorię sprawności (capabilities approach) tworzy wizję
powszechnego ładu politycznego opartego na szacunku i tolerancji. Czy rzeczywiście jej teoria
może stać się podstawą międzynarodowego liberalizmu politycznego? Wszak nosi ona wyraźne
cechy opcji światpoglądowej – etyki moralnej autonomii jednostki. W dyskusji z Lindą Barclay
Nussbuam odcina się od takiej interpretacji. Podkreśla pluralistyczny i uniwersalistyczny charakter
swoich rozwiązań. Chce, aby konsensus oparty na teorii sprawności przekroczył bariery
kultur, religii i narodowości. Stawia więc cele ambitniejsze niż sam Rawls, czołowy polityczny
liberał. Wskazuje też inne, poza Rawlsem, źródła idei liberalizmu politycznego. Piętnuje dostrzegany
u Berlina i Raza brak szacunku wobec religii.

Pobierz