Od Redakcji, 56/2018

Aby dwudziesty pierwszy wiek mógł stać się czasem, w którym jako ludzkość naprawdę zmierzymy się z wyzwaniem, jakie stanowi kryzys ekologiczny, potrzebujemy stać się homo oecologicus, gatunkiem o pogłębionej świadomości i wrażliwości ekologicznej. Cechy te w praktyczny sposób przekładają się na nasze codzienne zakorzenienie w świecie, naszą relację ze wszystkim tym co pozaludzkie i nowe podejście do siebie samych. Niezbędnym elementem takiej transformacji jest refleksja natury etycznej, podejmowana nie tylko przez etyków, ale też filozofów innych specjalności oraz przedstawicieli innych dziedzin naukowych. Niniejszy tom jest owocem takiego właśnie wielogłosowego namysłu nad etyką środowiska naturalnego.

Pobierz