Dla autorów

Redakcja przyjmuje artykuły w j. polskim lub angielskim. Artykuły do Etyki prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: lp.ud1547733749e.wu@1547733749akyte1547733749.

Nadesłanie artykułu do publikacji w Etyce oznacza, że autor oświadcza, iż artykuł jest jego własnym dziełem (nie jest efektem np. „ghostwriting,” „guest authorship”), nie był dotąd publikowany w całości lub w istotnych częściach oraz że inne pisma nie rozważają jego druku w czasie prowadzenia przez Redakcję Etyki procedury kwalifikacyjnej. Ujawnione przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane (włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniającej autora, odpowiednich władz i stowarzyszeń naukowych). Ponadto, autorzy przedstawiają Redakcji informację o źródłach finansowania nadsyłanej publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Proces kwalifikowania tekstów do druku w Etyce jest prowadzony według wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Artykuły przedstawiane do publikacji w Etyce podlegają wstępnej kwalifikacji przez Redakcję (redaktora tematycznego). Artykuły wstępnie zakwalifikowane do publikacji są poddawane ocenie przez dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy nie znają tożsamości autorów ocenianych prac; tożsamość recenzentów nie jest ujawniana autorom („double-blind review”). Ocenie podlega doniosłość zagadnienia poruszanego w tekście, oryginalność proponowanego rozwiązania dyskutowanego problemu, poprawność logiczna argumentacji, jasność stawianych tez, znajomość i sposób wykorzystania literatury przedmiotu, zasadność empiryczna formułowanych tez, poprawność językowa artykułu. Po otrzymaniu recenzji Redakcja podejmuje decyzję o publikacji bądź odrzuceniu artykułu.

Rygorystyczne przestrzeganie poniższych wymagań stanowi warunek publikacji

Formatowanie. Teksty do druku prosimy przygotować w formacie DOC, DOCX lub RTF, czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza.

Objętość artykułów łącznie z przypisami, nie powinna przekraczać 40.000 znaków, wliczając spacje i znaki interpunkcyjne.

Przypisy powinny zachowywać ciągłą numerację w całym tekście i znajdować się u dołu strony. Dane bibliograficzne w przypisach należy zamieszczać według załączonych poniżej wzorów.

a) A. Kowalski, Tytuł książki, Miasto, Wydawnictwo 1998, pp. 25–26.
b) A. Kowalski, Tytuł artykułu, [in:] Tytuł książki, ed. A. Nowak, B. Kowalski, Miasto, Wydawnictwo 1985, p. 71.
c) A. Kowalski, Tytuł artykułu, Tytuł Czasopisma 45 (1999), p. 65.
d) A. Deutsch, Tytuł artykułu, trans. A. Kowalski, [in:] Tytuł książki, eds. J. Nowak, A. Kowalczyk, Miasto, Wydawnictwo 1985, p. 32.
e) A. Deutsch, Tytuł artykułu, [in:] Tytuł książki, trans. Nowak, B. Kowalczyk, Miasto, Wydawnictwo 1985, p. 71.
f) A. English, Book Title, City, Publishing House 2005, p. 146.
g) A. English, Article title, [in:] Book Title, ed. A. Brown, B. Smith, City, Publishing House 1960, p. 123.
h) Ibidem, p. 12.
i) A. Kowalski, Tytuł, op. cit., p. 34.
j) A. Kowalski, Tytuł artykułu, [in:] idem, Tytuł książki, Miasto, Wydawnictwo 1987, p. 34.
k) A. Kowalski, Tytuł artykułu, http://www.adres.internetowy/strona [data otwarcia strony].

W tekstach anglojęzycznych stosujemy analogiczny standard angielski, poniżej przykłady:

a) A. Smith, Book Title, City, Publishing House 1998, pp. 25–26.
b) A. Smith, Article Title, [in:] Book Title, ed. A. Nowak, B. Kowalski, City, Publishing House 1985, p. 71.
c) A. Smith, Article Title, Journal Title 45 (1999), p. 65.
d) A. Deutsch, Article Title, trans. A. Kowalski, [in:] Book Title, eds. J. Nowak, A. Kowalczyk, City, Publishing House 1985, p. 32.
e) A. Deutsch, Article Title, [in:] Book Title, trans. A. Nowak, B. Kowalczyk, City, Publishing House 1985, p. 71.
h) Ibidem, p. 12.
i) A. Smith, Title, op. cit., p. 34.
j) A. Smith, Article Title, [in:] idem, Book Title, City, Publishing House 1985, p. 71
k) A. Smith, Article Title, http://www.internet.address/page [date of opening the page].

Prosimy o cytowanie aktów prawnych i dokumentów regulacyjnych według lokalnego standardu obowiązującego w kraju ich pochodzenia.

Do artykułów składanych w Etyce należy dołączyć pełną listę wykorzystanej literatury w tym samym formacie. Za poprawność informacji bibliograficznych odpowiadają autorzy.

Streszczenia. Prosimy o załączenie do artykułu streszczenia w j. polskim i angielskim (maksimum po 800 znaków) oraz krótkiej noty o autorze (do 200 znaków).