Noty o autorach, 52/2016

Joanna Iwanowska jest doktorantką Instytutu Filozofii UW. Jej aktualne zainteresowania naukowe oscylują pomiędzy etyką bliskich relacji a etyką współczesnego przemysłu reklamowego – oba te pola łączy jedna wspólna cecha: temat konsensualności.

Yuval Eylon, doktor filozofii, jest starszym wykładowcą filozofii na Uniwersytecie Otwartym w Izraelu (Open University of Israel). Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrują się na etyce, meta-etyce, filozofii politycznej, filozofii analitycznej i filozofii sportu.

Anders Wallace jest doktorantem na Wydziale Antropologii CUNY Graduate Center. Jego rozprawa doktorska skupia się etnograficznej analizie męskości oraz tożsamości w samopomocowych społecznościach, których celem jest trening mężczyzn w umiejętno- ściach podrywania i uwodzenia.

Justyna Szachowicz-Sempruch, doktorka literatury porównawczej, University of British Columbia, Kanada. Obecnie związana z Uniwersytetem Warszawskim. Zainteresowania badawcze i naukowe: filozofia feministyczna, globalna etyka miłości, współczesna niestabilność i pojęcie rodziny w Europie.

Gary Foster, doktor habilitowany (assistant professor) na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wilfrid Laurier w Waterloo, Ontario, Kanada. W ramach swoich zainteresowań naukowych i dydaktycznych zajmuje się m.in. filozofią miłości i seksu, psychologią moralną, oraz egzystencjalizmem.

Tomasz Zyglewicz studiuje filozofię i prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Do jego naukowych zainteresowań należą metafizyka modalności, filozofia języka oraz metodologia filozofii.

Alejandro Cervantes-Carson, doktor socjologii, University of Texas at Austin, jest zało- życielem i generalnym koordynatorem International Network for Alternative Academia (http://www.alternative-academia.net). Jego zainteresowania naukowe sytuują się na przecięciu kultury, intymności, oraz polityki.

Przemysław Bursztyka, doktor filozofii, pełni obowiązki kierownika Zakładu Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W polu jego zainteresowań znajdują się: filozofia kultury, antropologia filozoficzna, psychologia filozoficzna, fenomenologia, psychoanaliza, egzystencjalizm, hermeneutyka. Aktualnie zajmuje się rolą wyobraźni w kształtowaniu się tożsamości indywidulanej i zbiorowej

Pobierz