On the Predation Argument

In this paper, I will give a philosophical analysis and defence of the seemingly naive Predation Argument (PA) that since some non-human animals eat other animals, there can be nothing morally wrong with eating meat. I offer a non-trivial formulation of PA based on premises with which a morally-motivated vegan (against whom PA is aimed) would most likely agree and defend these premises against possible objections. Not only does PA turn out to be a valid argument, but from the analysis of it we learn two things. First, we learn that the distinction between moral subjects and moral agents is not as strict as it is usually assumed. Second, we learn that the morality of eating animals does not come down to the morality of killing them.

[tekst w języku angielskim]

O argumencie z drapieżnictwa

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie analizy filozoficznej oraz obrony pozornie naiwnego argumentu z drapieżnictwa (PA), zgodnie z którym skoro pewne zwierzęta niebędące ludźmi zjadają inne zwierzęta, jedzenie mięsa nie może być moralnie niesłuszne. Autor proponuje nietrywialne sformułowanie PA oparte na przesłankach, które byliby skłonni przyjąć weganie motywowani względami etycznymi (przeciwko którym PA jest skierowany) i broni te przesłanki przed możliwymi zarzutami. Okazuje się, że PA jest poprawnym argumentem,
i że można z jego analizy wyciągnąć dalsze wnioski. Po pierwsze, że rozróżnienie na podmiot moralny i sprawcę moralnego nie jest tak ostre, jak się zazwyczaj uważa. Po drugie, że etyczność jedzenia zwierząt nie sprowadza się do etyczności zabijania ich.

Pobierz