The Priority of the Good Over Right in Love: Challenging Velleman’s Kantian View

In Love as a Moral Emotion David Velleman rejects the conative analysis of love arguing instead for a conception which is modelled after Kantian respect. The general problem associated with conative views of love according to Velleman is that they cut love loose from morality, sometimes characterizing its aims as in conflict with morality.

In this paper, I argue that Velleman, although perhaps identifying an important corrective to views such as Freud’s where overvaluation distorts the love relation, goes too far in being “more rather than less high-minded on the subject.”  In ignoring the historical dimension of love, Velleman also severs the connection between love and the Good.  Love, I want to argue, is best understood as a form of desire informed by the Good. Orienting love towards the Good allows a central place for caring and beneficence – two aspects of love which Velleman sees as frequently accompanying love – but not being part of its essential nature.  I believe that his view conflicts with the intuitions of not only many who have written about love, but also many who have loved.

W miłości dobro ma priorytet nad słusznością. Rzucając wyzwanie Kantowskiemu poglądowi Velleman’a

W artykule Miłość jako emocja moralna David Velleman odrzuca konatywą analizę miłości by w zamian argumentować na rzecz takiej koncepcji, która bierze sobie za model Kantowski szacunek. Velleman twierdzi, że konatywne wizje miłości są problematyczne ponieważ odcinają miłość od moralności, czasem wręcz prezentując cele miłości jako stojące w konflikcie z moralnością.

W niniejszym artykule twierdzę, że choć Velleman zdaje się wskazywać na ważną poprawkę do poglądów takich jak poglądy Freud’a, w których nadwartościowanie zniekształca relację miłości, to jednak posuwa się on za daleko w byciu „bardziej raczej niż mniej pryncypialnym w tej kwestii”. Ignorując historyczny wymiar miłości, Velleman przecina także połączenie pomiędzy miłością a Dobrem. Miłość, jak staram się wykazać, najlepiej rozumieć jako formę pożądania, które skłania się ku Dobru. Zorientowanie miłości na Dobro pozwala na umieszczenie na centralnej pozycji zarówno troski jak i chęci czynienia dobra, czyli dwóch aspektów miłości, które Velleman postrzega jako często towarzyszące miłości, choć nie będące częścią jej esencjonalnej natury. Twierdzę, że pogląd Vellemen’a stoi w konflikcie z intuicją nie tylko wielu z tych, którzy pisali na temat miłości, ale też wielu, którzy miłości doświadczyli.

Pobierz