O czasopiśmie

Harmonogram wydawniczy

Czasopismo ukazuje się dwa razy do roku. Przyjęte do druku artykuły są udostępniane przed skompletowaniem numeru na zasadach on-line first.

Wydawca

ETYKA jest wydawana przez Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Rada naukowa

Przewodnicząca: Joanna Górnicka-Kalinowska, Uniwersytet Warszawski (Polska)

Członkowie:
Nigel Dower, University of Aberdeen (Wielka Brytania)
Jerzy Gałkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Polska)
Róbert H. Haraldsson, University of Iceland (Islandia)
Agnieszka Marie Jaworska, Center for Ethics, University of California, Riverside (Stany Zjednoczone)
Andrzej M. Kaniowski, Uniwersytet Łódzki (Polska)
Ryszard Kleszcz, Uniwersytet Łódzki (Polska)
Miłowit Kuniński, Uniwersytet Jagielloński (Polska)
Joanna Nowicki, Professeur des universités à l’UCP (Université de Cergy-Pontoise); Sciences Po Saint Germain-en-Laye (Francja)
Wlodek Rabinowicz, Lund University, London School of Economics (Wielka Brytania)
Joanna Regulska, Rutgers, The State University of New Jersey (Stany Zjednoczone)
John Skorupski, Emeritus Professor of Moral Philosophy, School of Philosophical and Anthropological Studies, University of St Andrews (Wielka Brytania)
Zbigniew Szawarski, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Andrzej Szostek, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Polska)

Cel i zakres

Czasopismo naukowe publikujące artykuły z zakresu etyki teoretycznej, metaetyki, etyki stosowanej, historii etyki i historii idei etycznych, psychologii i socjologii moralności, nauczania etyki oraz recenzje publikacji z zakresu etyki. Szczególny nacisk kładziony jest na oryginalność, klarowność i rzetelność badawczą publikowanych prac.

Procedura recenzowania

  1. Artykuły przedstawiane do publikacji w Etyce podlegają wstępnej kwalifikacji przez Redakcję (redaktora tomu lub redaktora tematycznego).
  2. Teksty oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym i językowym. Pochodzenie etniczne, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo i przekonania polityczne Autorów nie wpływają na ocenę.
  3. Artykuły wstępnie zakwalifikowane do publikacji są oceniane przez dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy nie znają tożsamości autorów ocenianych prac. Tożsamość recenzentów nie jest ujawniana autorom („double-blind review”).
  4. W razie wątpliwości Redakcja może skierować pracę do dodatkowych recenzentów.
  5. Na podstawie otrzymanych recenzji Redakcja podejmuje decyzję o publikacji bądź odmowie publikacji artykułu.
  6. Redakcja może podjąć decyzję o warunkowej publikacji artykułu po uwzględnieniu przez Autora lub Autorkę całości lub części uwag recenzentów. W odniesieniu do uwag recenzentów nieuwzględnionych w tekście ostatecznym, Autorka lub Autor są proszeni o przedstawienie na potrzeby Redakcji przyczyn nieuwzględnienia tych uwag.
  7. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie kwalifikacji artykułów do druku oceniane są w szczególności: doniosłość zagadnienia poruszanego w tekście, oryginalność proponowanego rozwiązania dyskutowanego problemu, poprawność logiczna argumentacji, jasność stawianych tez, znajomość i sposób wykorzystania aktualnej literatury przedmiotu, zasadność formułowanych tez empirycznych, poprawność językowa artykułu.

Prawa autorskie

Prace publikowane w czasopiśmie ETYKA będą udostępniane na podstawie licencji Creative Commons Attribution No Derivatives 4.0 International (CC BY-ND), tj. uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych. Oznacza to, że Autorki i Autorzy zachowują autorskie prawa majątkowe do utworów i wyrażają zgodę, aby ich prace były zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do dowolnych celów, także komercyjnych, za wyjątkiem tworzenia utworów zależnych (dzieł pochodnych), bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze Autora lub wydawcy. Artykuły mogą być pobierane, drukowane, powielane i rozpowszechniane z zastrzeżeniem konieczności poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do wspomnianych utworów bez innych ograniczeń. Szczegółowe informacje na temat licencji CC BY-ND:
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl

Otwarty dostęp

Pragnąc umożliwić wszystkim chętnym dostęp do wiedzy, korzystając z potencjału nowoczesnych technologii i mając na uwadze korzyści, jakie niesie to zarówno ludziom nauki, jak i społeczeństwu w ogóle, przyjmujemy w ETYCE politykę otwartego dostępu do publikacji naukowych. Wierzymy, że współpraca badawcza w duchu otwartej nauki jest jednym z filarów inkluzywnego, demokratycznego społeczeństwa.

Prace publikowane w ETYCE udostępniane są na podstawie licencji Creative Commons Attribution No Derivatives 4.0 International (CC BY-ND), tj. uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych. Oznacza to, że Autorki i Autorzy zachowują autorskie prawa majątkowe do utworów i wyrażają zgodę, aby ich prace były zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do dowolnych celów, także komercyjnych, za wyjątkiem tworzenia utworów zależnych (dzieł pochodnych), bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze Autora lub wydawcy. Artykuły mogą być pobierane, drukowane, powielane i rozpowszechniane z zastrzeżeniem konieczności poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do wspomnianych utworów bez innych ograniczeń. Szczegółowe informacje na temat licencji CC BY-ND:
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl

Nie pobieramy żadnych opłat od autorów i czytelników.