Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Czy artykuł mieści się w tematyce czasopisma?
 • Czy artykuł stanowi oryginalną pracę?
 • Czy artykuł nie był dotąd publikowany w całości lub w istotnych częściach?
 • Czy artykuł nie podlega procedurze kwalifikacyjnej w innym czasopismie?
 • Czy wskazano wszystkich Autorów/Autorki?
 • Czy podano afiliacje każdego Autora/Autorki?
 • Czy dołączono krótki biogram każdego Autora/Autorki (do 200 znaków)?
 • Czy na liście autorów nie znajdują się osoby, które nie miały wkładu w przygotowanie artykułu?
 • Czy podano nr ORCID każdego z Autorów?
 • Czy długość artykułu nie przekracza 40 000 znaków ze spacjami?
 • Czy odnośniki do źródeł są kompletne i spełniają wymogi formalne?
 • Czy bibliografia jest kompletna i spełnia wymogi formalne?
 • Czy podano słowa kluczowe w języku polskim i angielskim?
 • Czy podano informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure)?

Wytyczne dla autorów

Redakcja przyjmuje artykuły w j. polskim lub angielskim.

Nadesłanie artykułu do publikacji w Etyce oznacza, że autor oświadcza, iż artykuł jest jego własnym dziełem (nie jest efektem np. „ghostwriting,” „guest authorship”), nie był dotąd publikowany w całości lub w istotnych częściach oraz że inne pisma nie rozważają jego druku w czasie prowadzenia przez Redakcję Etyki procedury kwalifikacyjnej. Ujawnione przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane (włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniającej autora, odpowiednich władz i stowarzyszeń naukowych). Ponadto, autorzy przedstawiają Redakcji informację o źródłach finansowania nadsyłanej publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Artykuły przedstawiane do publikacji w Etyce podlegają wstępnej kwalifikacji przez Redakcję (redaktora tematycznego). Artykuły wstępnie zakwalifikowane do publikacji są poddawane ocenie przez dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy nie znają tożsamości autorów ocenianych prac; tożsamość recenzentów nie jest ujawniana autorom („double-blind review”). Ocenie podlega doniosłość zagadnienia poruszanego w tekście, oryginalność proponowanego rozwiązania dyskutowanego problemu, poprawność logiczna argumentacji, jasność stawianych tez, znajomość i sposób wykorzystania literatury przedmiotu, zasadność empiryczna formułowanych tez, poprawność językowa artykułu. Po otrzymaniu recenzji Redakcja podejmuje decyzję o publikacji bądź odrzuceniu artykułu.

Rygorystyczne przestrzeganie poniższych wymagań stanowi warunek publikacji

Formatowanie. Teksty do druku prosimy przygotować w formacie DOC, DOCX lub RTF, czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza.

Objętość artykułów łącznie z przypisami, nie powinna przekraczać 40.000 znaków, wliczając spacje i znaki interpunkcyjne.

Przypisy rzeczowe powinny zachowywać ciągłą numerację w całym tekście i znajdować się u dołu strony.

Jeśli chodzi o literaturę cytowaną przyjmujemy standard Chicago Manual of Style 17ed, author-date. Główne narzędzia do zarządzania bibliografią obsługują ten standard.

Zwracamy uwagę na wymóg podawania w nawiasach w tekście numerów stron, tam gdzie Autorzy odwołują się do konkretnej tezy lub fragmentu tekstu.

Za poprawność informacji bibliograficznych odpowiadają autorzy.

Streszczenia. Prosimy o załączenie do artykułu streszczenia w j. polskim i angielskim (maksimum po 800 znaków) oraz krótkiej noty o autorze (do 200 znaków).

Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 RODO*.

1. Administrator danych

Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Uniwersytet Warszawski (UW) z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z  administratorem można się skontaktować wybierając jedną z form kontaktu udostępnioną na stronie: https://www.uw.edu.pl/kontakt

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z IOD UW można się kontaktować wysyłając maila na adres: iod@adm.uw.edu.pl.

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji i założenia konta na stronie www.etyka.uw.edu.pl i umożliwienia korzystania z funkcjonalności ww. strony internetowej, tj. składania artykułów do publikacji, prowadzenia procesu anonimowego recenzowania, prowadzenia korespondencji z autorami związanej z przedłożonymi przez nich artykułami. Państwa dane osobowe mogą być też wykorzystywane do informowania Państwa o konferencjach lub innych wydarzeniach naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez czasopismo ETYKA. Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zgody można wycofać w każdej chwili bez podawania powodów wysyłając maila na adres: etyka@uw.edu.pl

4. Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od chwili usunięcia konta lub wycofania zgody na przetwarzanie.

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe będą udostępnione upoważnionym pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego, mogą być także udostępniane partnerom czasopisma ETYKA w zakresie niezbędnym do realizacji prac redakcyjnych. Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty świadczące usługi IT, z którymi Uniwersytet Warszawski ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wycofania zgody w dowolnym momencie. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych nie będą Państwo mogli wziąć korzystać z pełnego zasobu strony internetowej czasopisma ETYKA.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym w kwestionariuszu rejestracyjnym przez Uniwersytet Warszawski w celu:

 • rejestracji i założenia konta użytkownika na stronie www.etyka.uw.edu.pl;
 • przyjmowania artykułów do publikacji, poddania ich anonimowemu recenzowaniu, prowadzenia korespondencji z autorami związanej z przedłożonymi artykułami;
 • otrzymywania informacji o konferencjach lub innych wydarzeniach naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez czasopismo ETYKA.
 • Wiem, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres etyka@uw.edu.pl. Zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).