Zasady etyki publikacyjnej

Szanując dobre obyczaje akademickie i mając na uwadze odpowiedzialność społeczną środowiska naukowego, Redakcja ETYKI wymaga od wszystkich autorów, recenzentów i redaktorów przestrzegania zasad polityki etycznej czasopisma na wszystkich etapach prac wydawniczych.

Proces kwalifikowania tekstów do druku w ETYCE prowadzony jest zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

W szczególności:

 1. Nadesłanie tekstu do publikacji w ETYCE jest równoznaczne z oświadczeniem przez Autora lub Autorki, że artykuł jest jego lub jej własnym dziełem, nie był dotąd publikowany w całości lub w istotnych częściach oraz że inne pisma nie rozważają obecnie jego druku.
 2. Wszystkie osoby wymienione jako autorzy lub współautorzy powinny mieć znaczący wkład w powstanie tekstu (nie akceptujemy guest authorship). Za autora lub autorkę tekstu uznaje się osobę, która spełnia równocześnie wszystkie trzy poniższe warunki:
  1. wniosła istotny wkład w koncepcję lub projekt pracy badawczej, na której opiera się artykuł bądź też zebrała, poddała analizie lub interpretacji dane uzyskane w toku badania,
  2. przygotowała lub w istotnym zakresie współpracowała przy napisaniu pierwszej wersji tekstu bądź też poddała krytycznej obróbce zawarty w nim materiał intelektualny, oraz
  3. zaaprobowała ostateczną wersję tekstu przedłożonego do druku.
 3. Wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy (artykuł nie jest efektem ghostwritingu).
 4. Autorka lub Autor zgłaszający tekst ponosi odpowiedzialność za prawdziwość oświadczeń dotyczących ghostwriting guest authorship.
 5. Autorzy przedstawiają Redakcji informację o źródłach finansowania nadsyłanej publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
 6. Artykuły przedstawiane do publikacji w ETYCE podlegają wstępnej kwalifikacji przez Redakcję (redaktora tomu lub redaktora tematycznego).
 7. Teksty oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym i językowym. Rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo i przekonania polityczne Autorów nie wpływają na ocenę.
 8. Artykuły wstępnie zakwalifikowane do publikacji są oceniane przez dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy nie znają tożsamości autorów ocenianych prac. Tożsamość recenzentów nie jest ujawniana autorom (double-blind review).
 9. W przypadku istotnej różnicy w ocenie artykułu przez recenzentów Redakcja kieruje pracę do trzeciego recenzenta.
 10. Na podstawie otrzymanych recenzji Redakcja podejmuje decyzję o publikacji bądź odmowie publikacji artykułu.
 11. Redakcja może podjąć decyzję o warunkowej publikacji artykułu po uwzględnieniu przez Autora lub Autorkę całości lub części uwag recenzentów. W odniesieniu do uwag recenzentów nieuwzględnionych w tekście ostatecznym, Autorka lub Autor są proszeni o przedstawienie na potrzeby Redakcji przyczyn nieuwzględnienia tych uwag.
 12. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie kwalifikacji artykułów do druku oceniane są w szczególności: doniosłość zagadnienia poruszanego w tekście, oryginalność proponowanego rozwiązania dyskutowanego problemu, poprawność logiczna argumentacji, jasność stawianych tez, znajomość i sposób wykorzystania aktualnej literatury przedmiotu, zasadność formułowanych tez empirycznych, poprawność językowa artykułu.
 13. Redakcja przestrzega zasad poufności. W szczególności nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych artykułów. Osobami upoważnionymi są: autorzy tekstu, recenzenci wyznaczeni przez Redakcję, uprawnieni redaktorzy ETYKI i wydawca.
 14. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w tekście drobnych poprawek o charakterze językowym.
 15. W przypadku zaistnienia uzasadnionych podejrzeń o nierzetelność naukową (plagiat, duplikacja własnych publikacji lub ich fragmentów w przedłożonym tekście, nieprawdziwe oznaczenie autorstwa lub niewskazanie współautorów, niewskazanie potencjalnego konfliktu interesów, fałszowanie lub fabrykowanie danych) Redakcja podejmuje decyzję o wstrzymaniu publikacji lub wycofaniu tekstu już opublikowanego. Szczegółowe schematy procedur: COPE Flowcharts
 16. Ujawnione przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane publicznie (włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniającej autora, odpowiednich władz i stowarzyszeń naukowych).
 17. Błędy autorów lub redaktorów będą korygowane przez publikację errat lub sprostowań autorskich.

Powyższe zasady stanowią skrót, pełny tekst na stronie w języku angielskim.